דף הבית >> מאמרים, הרצאות ופסקי דין >> מאמרים >> שינוי בכללי ההורשה בנחלה בהסכמי רמ"י ושקילת הצורך בצוואה הדדית

שינוי בכללי ההורשה בנחלה בהסכמי רמ"י ושקילת הצורך בצוואה הדדית

גיליון 4/10
 
כפועל יוצא מהחלטות חדשות שהתקבלו לאחרונה ברמ"י במסגרתן מתאפשר לכל בעל נחלה לחתום על חוזה חכירה אישי מול רמ"י - נערך גם שינוי בכללי ההורשה הקבועים בחוזי החכירה החדשים לנחלות במושב עובדים ובכפר שיתופי.
 
בוטלה בחוזים העברת הזכויות האוטומטית לבן/בת הזוג במקרה פטירה, ונקבעה העברת הזכויות עפ"י צוואה או עפ"י דיני הירושה הקבועים בחוק הירושה, ובכפוף למגבלות המפורטות בחוזה החכירה.
 
ולגבי בעל זכויות בנחלה בה מונה "בן ממשיך", הרי שזה יידרש להסדיר את תנאי הורשת הנחלה בצוואה, שכן כללי הורשה החדשים אינם מכירים בו.
 
להלן טבלת השוואה בין כללי ההורשה החדשים שבסעיף 15 לחוזה החכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה, לבין כללי ההורשה בחוזה החכירה בנוסחו הקודם:
 
סעיף 15 בנוסח החדש
"תנאים למקרה פטירת חוכר"
 1. במקרה של פטירת החוכר יועברו כל זכויותיו בנחלה ליורש על פי דין. היו מספר יורשים לנחלה, כי אז תעבורנה הזכויות לאחד היורשים שהוסכם ע"י שאר היורשים או שאושר ע"י בית המשפט כאמור בסעיף 114 לחוק הירושה.
   
 2. אדם שיהיה זכאי לקבל זכויות במוחכר בהתאם לסעיף זה, יהיה חייב לעמוד בתנאים הקבועים בהחלטות המועצה ונהלי הרשות התקפים. לא עמד בתנאים אלה, יהיה חייב להעביר את הזכויות שקיבל למי שיהיה כשיר לפי חוזה זה ולפי החלטות המועצה לקבל את זכויות החכירה במוחכר.
   
 3. הסכמת הרשות להעברת הזכויות כאמור תהיה כפופה לאמור בסעיף 13.
סעיף 15 בנוסח הקודם
"תנאים למקרה פטירת חוכר"
 1. במקרה של פטירת החוכר יועברו כל זכויותיו בנחלה ליחיד החוכר האחר שנותר בחיים אשר חתם על חוזה חכירה, או שהיה זכאי על פי דין לחתום על חוזה כאמור (להלן: "יחיד חוכר").
   
 2. לא נותר יחיד חוכר כאמור בסעיף א' לעיל כי אז תעבורנה הזכויות ליורש על פי דין. היו מספר יורשים לנחלה, כי אז תעבורנה הזכויות לאחד היורשים שהוסכם ע"י שאר היורשים, או שאושר ע"י בית המשפט כאמור בסעיף 114 לחוק הירושה.
   
 3. אין באמור בסעיף ב' כדי לגרוע מזכויות בן ממשיך אשר נרשם בספרי הרשות בהתאם להודעת הסוכנות היהודית לארץ ישראל בטרם חתימת חוזה זה. סעיף קטן זה לא יחול על חוכר בכפר שיתופי.
המשמעויות הנגזרות מן השינוי:
 
כללי ההורשה במגזר ההתיישבותי שהיו קיימים עד היום קבעו, כי בעת פטירת החוכר, כל הזכויות בנחלה יועברו לבן הזוג שנותר בחיים במלואן, ולמעשה נתנו ראשוניות לזכויותיו של בן הזוג הנותר בחיים על פני הוראות הצוואה או כללי ההורשה הקבועים בחוק הירושה, התשכ"ה-1965, לפי העניין, וכן גם על פני זכותו של ה"בן הממשיך".
 
מעתה ואילך, לאחר שייחתם ההסכם החדש, הוראת הירושה תשתנה ותותאם לדיני הירושה החלים במגזר העירוני, כך שבפטירת החוכר תעבורנה כל זכויותיו על פי צוואה או על פי דין, ולא באופן אוטומטי לבן הזוג שנותר בחיים.
 
כעת, באין צוואה, בן הזוג שנותר בחיים עלול להיות נתון לרצונם הטוב של ילדיו בכך שיסכימו לוותר על זכויותיהם ולחתום על תצהיר הסתלקות מן העיזבון.
 
לכן, מומלץ לבעלי הזכויות בנחלה לערוך צוואה הדדית, ולקבוע בה הוראות מפורשות לגבי הורשת הנחלה, בהתאם למציאות החדשה, על מנת להבטיח את הזכויות של בן הזוג שנותר בחיים.
 
יחד עם זאת יש להזכיר גם את הקדימות שניתנת לבן הזוג במקרה שיש מספר יורשים בסעיף 114(ג) לחוק הירושה, אם כי עליו לפצות את יתר היורשים במידה ששווי המשק עולה על המגיע לו מן העיזבון (סעיף 114(א) לחוק הירושה), ולעיתים מצבו הכלכלי של בן הזוג או הבן הממשיך אינו מאפשר זאת.
 


משרד עורכי דין גושן-לוי-קומבליס
 ייפוי כוח מתמשך | ליטיגציה | אגודות שיתופיות | הרחבות ושכונות קהילתיות בקיבוצים | מושבים וישובים קהילתים | ייצוג קבוצות משתכנים/נקלטים במו"מ עם האגודה החקלאית | שיוך דירות בקיבוצים | דיני עבודה | הסכמי רכישה, מכירה ומיזוגים | מס שבח | עו"ד נדל"ן ומקרקעין| מס רכישה | אגודה קהילתית
סניף ראשי: שד' פלי"ם 2, מתחם חלונות הסיטי - בניין אשל קומה 3, חיפה, 33095 | טלפון: 04-8629678 | פקס: 04-8679760

סניף טירת הכרמל: רחוב מלחמת ששת הימים 1 (בנין sea tower) קומת משרדים, טירת הכרמל | טלפון: 077-3500342 | פקס: 077-3500631
סניף קרית טבעון: רחוב הבונים 8 קרית טבעון | טלפון: 04-8629678 | פקס: 04-8679760

כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד גושן-לוי-קומבליס  © 2018
בניית אתרים : ססגוני 

הירשמו עכשיו לניוזלטר של המשרד והישארו מעודכנים

הצטרף
הצטרף