1. ביטוח ושיפוי נושאי משרה
    1. 1 בכפוף לכל דין בכלל ולדיני החברות בפרט, תהיה האגודה רשאית לבטח את אחריותו של נושא משרה בה בשל אחד מאלה:
  • הפרת חובת הזהירות כלפי האגודה או כלפי אחר.
  • חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.
  • הפרת חובת אמונים כלפי האגודה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת האגודה.
1.2 בכפוף לכל דין בכלל ולדיני החברות בפרט, תהיה האגודה, באישור האסיפה הכללית, רשאית לשפות נושא משרה בה בשל אחת מאלה:
  • חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.
  • הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו (כהגדרתם בסעיף 260 לחוק החברות, התשנ"ט-1999), אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.
  • הוצאות התדיינות סבירות שהוציא או שחויב בהן בהליך שהוגש נגדו ע"י האגודה או בשמה, או ע"י אחר, או באישום פלילי ממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.

נוסח סעיף לתיקון תקנון "ביטוח ושיפוי נושאי משרה"

 


משרד עורכי דין גושן-לוי-קומבליס
 ייפוי כוח מתמשך | ליטיגציה | אגודות שיתופיות | הרחבות ושכונות קהילתיות בקיבוצים | מושבים וישובים קהילתים | ייצוג קבוצות משתכנים/נקלטים במו"מ עם האגודה החקלאית | שיוך דירות בקיבוצים | דיני עבודה | הסכמי רכישה, מכירה ומיזוגים | מס שבח | עו"ד נדל"ן ומקרקעין| מס רכישה | אגודה קהילתית
סניף ראשי: שד' פלי"ם 2, מתחם חלונות הסיטי - בניין אשל קומה 3, חיפה, 33095 | טלפון: 04-8629678 | פקס: 04-8679760

סניף טירת הכרמל: רחוב מלחמת ששת הימים 1 (בנין sea tower) קומת משרדים, טירת הכרמל | טלפון: 077-3500342 | פקס: 077-3500631
סניף קרית טבעון: רחוב הבונים 8 קרית טבעון | טלפון: 04-8629678 | פקס: 04-8679760

כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד גושן-לוי-קומבליס  © 2018
בניית אתרים : ססגוני 

הירשמו עכשיו לניוזלטר של המשרד והישארו מעודכנים

הצטרף
הצטרף